Статут

Статут ЧОВ ЛРУЗАТВЕРДЖЕНО:                                                              ПРИЙНЯТО:

рішенням Ради Ліги Радіоаматорів                                   загальними зборами Чернігівського

України                                                                                обласного відділення Ліги радіоаматорів

Протокол № 5 від 8 грудня 2001р.                                    України

Президент                                                                            ЛРУ Протокол № 1 від 14 листопада 2009р.

Голова Ради ЧОВ ЛРУ

________________ А.В. Лякін                                           ______________ Реус Л.В.

 

 

Із змінами та доповненнями

внесеними рішенням загальних зборів

Чернігівського обласного

відділення Ліги Радіоаматорів України.

Протокол № 2, від «06» липня 2013 р.

 

 

Із змінами та доповненнями

внесеними рішенням загальних зборів

Чернігівського обласного

відділення Ліги Радіоаматорів України.

Протокол № 3 від «19» липня 2014 р.

 

 

 

 

СТАТУТ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Л І Г И   Р А Д І О А М А Т О Р І В   У К Р А Ї Н И

 

 

 

 

 

 

м. Чернігів

2010 р.

 

РОЗДIЛ 1.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Чернігівське обласне відділення Ліги Радіоматорів України (скорочено i надалi –ЧОВ ЛРУ) є добровiльною громадською органiзацiєю радiоаматорiв Чернігівської області, яка об'єднує за спiльними iнтересами аматорiв, зацiкавлених в галузi радiо. Дiяльнiсть ЧОВ ЛРУ поширюється на всю територiю Чернігівської області.

 

1.2. ЧОВ ЛРУ в своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, чиним законодавством, Статутом ЛРУ та цим Статутом.

 

1.3. ЧОВ ЛРУ дiє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, законностi та гласності.

 

1.4. Юридична адреса ЧОВ ЛРУ:

 

 

РОЗДIЛ 2.

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДIЯЛЬНОСТI

 

2.1. Метою ЧОВ ЛРУ є:

- сприяння і підтримка розвитку радіоспорту в Чернігівській області;

- задоволення творчої аматорської некомерцiйної зацiкавленостi своїх членiв в галузi радiо;

- сприяння розвитку наукової та технiчної творчостi;

- поширення мiжнародних гуманiтарних зв'язкiв та контактів;

- утвердження iдеалiв миру та дружби мiж народами України та свiту.

 

2.2. ЧОВ ЛРУ ставить перед собою наступнi завдання:

- сприяння забезпеченню членiв ЧОВ ЛРУ радiоаматорською iнформацiєю, лiтературою, перiодичними виданнями;

- сприяння розширенню мiжнародних контактiв радiоаматорiв;

- сприяння розвитку аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радiозв'язку, цифрових та iнших видiв радiозв'язку, впровадженню нових видiв радiозв'язку;

- правова пiдтримка членiв ЧОВ ЛРУ як суб'єктiв Служби аматорського радiозв'язку

України;

- сприяння оволодiнню комп'ютерною грамотою, розвитку швидкiсної телеграфiї та спортивного радiопеленгування, побудовi радiокерованих моделей, пiдтримка iнших видiв радiоаматорства у вiдповiдностi з чинним законодавством;

- сприяння державним органам України та iнших держав при стихiйних лихах, великих аварiях та iнших надзвичайних ситуацiях, в ходi лiквiдацiї їх наслiдкiв шляхом органiзацiї аварiйного радiозв'язку, в тому числi i з використанням радiоаматорських засобiв.

 

2.3. Для здiйснення своїх статутних цiлей та завдань ЧОВ ЛРУ у встановленому

порядку:

- органiзує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, "круглi столи" та iншi заходи;

- проводить змагання з радiоаматорських видiв радiоспорту (короткохвильового, ультракороткохвильового радiозв'язку, швидкiсної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистiв та спортивного радiоорiєнтування) в маштабах області.

- сприяє в конструюваннi, виготовленнi та розмiщеннi виробництва аматорських

радiотехнiчних засобiв;

- здiйснює iнформацiйне забезпечення радiоаматорiв;

- взаємодiє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами, профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими органiзацiями;

- здiйснює безпосереднi мiжнароднi зв'язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв, з спiввiтчизниками за кордоном;

- застосовує рiзноманiтнi форми, методи та засоби iнформування, приймає участь в пiдготовцi та навчаннi своїх членiв, дбає про пiдготовку резерву;

- репрезентує iнтереси та захищає законнi права своїх членiв в державних, мiжнародних (неурядових) громадських органiзацiях, використовує iншi форми дiяльностi, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству;

- може бути членом українських та мiжнародних органiзацiй, статути яких не суперечать цiлям дiяльностi ЧОВ ЛРУ.

 

 

РОЗДIЛ 3.

ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

3.1. ЧОВ ЛРУ є добровільною громадською організацією.

 

3.2. ЧОВ ЛРУ має право вiд свого iменi укладати договори, набувати немайнових прав, бути позивачем та вiдповiдачем в судах, адміністративних судах, господарчому та третейському судах.

 

3.3. ЧОВ ЛРУ має штампи, емблему, вимпели та iншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою ЧОВ ЛРУ. Символiка реєструється у встановленому чиним законодавством порядку.

 

 

РОЗДIЛ 4.

 ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ЧОВ ЛРУ

 

4.1. Членами ЧОВ ЛРУ можуть бути громадяни України незалежно від їх Національності, партійності, віросповідання, якi займаються або мають бажання займатись радiоаматорством в рамках Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU) та визнають Статут ЧОВ ЛРУ.

4.2. Прийом в члени ЧОВ ЛРУ проводиться Радою ЧОВ ЛРУ за особистою.

письмовою заявою.

 

4.3. Члени ЧОВ ЛРУ стоять на облiку, отримують членський квиток та сплачують щорiчний членський внесок в ЛРУ. Ветерани Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiди першої та другої груп та школярi вiд сплати щорiчного членського внеску звiльняються.

 

4.4. Члени ЧОВ ЛРУ мають право:

- приймати участь в дiяльностi ЧОВ ЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей;

- користуватись послугами ЧОВ ЛРУ;

- обирати та бути обраним до керiвних органiв ЧОВ ЛРУ;

- об'єднуватись в рамках ЧОВ ЛРУ за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;

- вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi ЧОВ ЛРУ в цiлому i вимагати вiдповiдi по сутi поставлених питань;

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЧОВ ЛРУ;

- вiльно виходити з ЧОВ ЛРУ за особистою письмовою заявою;

- використовувати символiку ЧОВ ЛРУ на своїх QSL-листiвках, апаратурi, предметах приватної власностi.

 

4.5. Члени ЧОВ ЛРУ зобов'язанi:

- сприяти пiдтриманню авторитету ЧОВ ЛРУ, реалiзацiї завдань та цiлей ЧОВ ЛРУ;

- дотримуватись вимог Статуту ЧОВ ЛРУ;

- дотримуватись вимог нормативних документiв, що регламентують роботу операторiв

станцiй Служби аматорського радiозв'язку, та норм радiоаматорської етики;

- виконувати доручення керiвних органiв ЧОВ ЛРУ;

- своєчасно сплачувати щорiчний членський внесок в ЛРУ.

 

4.6. Порушення вимог Статуту ЧОВ ЛРУ та iнших регламентуючих документiв ЧОВ ЛРУ тягне за собою дисциплiнарну вiдповiдальнiсть члена ЧОВ ЛРУ

 

4.7. Рiшення про виключення з членiв ЧОВ ЛРУ приймаїться Радою ЧОВ ЛРУ та затверджується загальними зборами.Член ЧОВ ЛРУ за несплату щорiчного членського внеску в ЛРУна протязi шести та бiльше мiсяцiв без поважних причин рiшенням найближчої (після 1 липня поточного року) Ради ЧОВ ЛРУ виключається з членiв ЛРУ. Повторний вступ до ЧОВ ЛРУ здiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з моменту прийняття рiшення про виключення.

 

 

РОЗДIЛ 5.

СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ ЧОВ ЛРУ

 

5.1. ЧОВ ЛРУ дiє на демократичних засадах виборностi та колегiальностi її органiв, їх звiтностi перед членами ЧОВ ЛРУ, поєднання iнтересiв ЧОВ ЛРУ в цiлому та окремих її членiв, вiдкритої критики.

5.2. Вищим керiвним органом ЧОВ ЛРУ є загальнi збори його членiв, якi проводяться по

мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на 2 роки. Позачергові збори скликається в разі рішення Ради ЧОВ ЛРУ або на вимогу більше третини членів ЧОВ ЛРУ.

 

5.3. Дата, місце проведення загальних зборів та порядок денний повідомляється на обласному «круглому столі» не пізніше, ніж за один місяць до їх початку. Якщо член ЧОВ ЛРУ не має можливості особисто бути присутнім на загальних зборах, він має право доручити іншому членові ЧОВ ЛРУ свій голос. В цьому випадку потрібно власноруч написати доручення з обов’язковим зазначенням дати проведення зборів, прізвищ, позивних сигналів, дати написання доручення і підпису. Допускається використання завчасно надрукованого бланку доручення у який довіритель вписує свої ПІБ та позивний а також ПІБ та позивний особи якій передається довіреність, ставить дату та власний підпис. Нотаріально завіряти доручення не обов’язково. Кожне доручення входить в загальну кількість представництва на загальних зборах.

Звітно-виборні збори вважаються повноважними, якщо кількість зареєстрованих мандатною комісією членів ЧОВ ЛРУ, включаючи довіреності, складає не менше ніж 50% плюс 1 голос від загальної кількості членів ЧОВ ЛРУ на дату проведення цих зборів. Всі інші збори вважаються повноважними, якщо представництво складає не менше, ніж 1/3 від загальної кількості членів ЧОВ ЛРУ на дату проведення зборів. У разі прибуття на збори менш ніж 50% плюс 1 членів ЧОВ ЛРУ (включаючи довіреності), збори переносяться вперед на 0,5 попереднього терміну з продовженням повноважень діючого складу ради і її голови на цей же термін. Факт неповної явки членів ЧОВ ЛРУ оформляється протокольно мандатною комісією. При не зібранні кворуму впродовж 4-х років діючим складом ради вноситься питання про ліквідацію обласного відділення і зняття його з реєстрації. Рiшення зборів ЧОВ ЛРУ по питаннях внесення змiн та доповнень до Статуту ЧОВ ЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж 3/4 голосiв присутнiх на зборах. Рiшення зборів ЧОВ ЛРУ по iнших питаннях є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутніх на зборах членiв ЧОВ ЛРУ.

 

5.4. Загальнi збори обирають Раду ЧОВ ЛРУ в складi: голова, заступник голови, скарбник, члени Ради (при необхідності) терміном на два роки. Загальну (не парну) кількість членів Ради визначають збори. Голова ЧОВ ЛРУ обирається шляхом таємного голосування на альнернативній основі. У разі зняття (самовідводів) усіх висунутих зборами і окремими членами ЛРУ кандидатур на посаду голови ЧОВ ЛРУ, для збереження функціонування відділення, термін повноваження діючої ради і її голови продовжується на 0,5 попереднього терміну. Загальними зборами вирішується певний обсяг обов’язків членів Ради.

 

5.5. Засiдання Ради ЧОВ ЛРУ проводяться по мірі необхідності, але не рiдше одного разу на 3 місяці. Позачергове засідання Ради може бути скликане головою ЧОВ ЛРУ, або на вимогу більше половини членів Ради. Засiдання Ради ЧОВ ЛРУ є правомочним, якщо в його роботi приймає участь бiльше половини членiв Ради. Рiшення Ради ЧОВ ЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх членiв Ради.

 

5.6. Голова ЧОВ ЛРУ:

- представляє ЧОВ ЛРУ у взаємовiдносинах з державними органами, громадськими, мiжнародними громадськими (неурядовими) органiзацiями та громадянами;

- має право пiдпису зобов'язань, актiв, та iнших документiв ЧОВ ЛРУ як перша особа;

- органiзовує дiяльнiсть Ради ЧОВ ЛРУ;

- скликає засiдання Ради ЧОВ ЛРУ, головує на них;

- забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту ЧОВ ЛРУ, гласнiсть в дiяльностi ЧОВ ЛРУ.

- готує та доповiдає загальним зборам (конференції) звiт про роботу Ради ЧОВ ЛРУ;

- виконує iншi функцiї та обов'язки, пов'язанi iз статусом голови ЧОВ ЛРУ.

 

5.7.Заступник голови ЧОВ ЛРУ:

- виконує обов'язки голови ЧОВ ЛРУ на час його вiдсутностi;

- має право пiдпису зобов'язань та iнших документiв ЧОВ ЛРУ як перша особа;

- виконує iншi функцiї, обов'язки та доручення за погодженням з головою ЧОВ ЛРУ.

 

5.8. В разi необхiдностi переобрання члена Ради ЧОВ ЛРУ або рiшення з цього приводу може прийняти Рада ЧОВ ЛРУ не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнi членiв Ради. Термiн повноважень новообраного члена Ради - до наступних загальних зборів ЧОВ ЛРУ.

 

 

РОЗДIЛ 6.

МАЙНО ТА КОШТИ ЧОВ ЛРУ

 

6.1. ЧОВ ЛРУ не формує своїх власних грошових коштів і не має майна. Члени ЧОВ ЛРУ вносять щорічний членський внесок в Виконком ЛРУ не пізніше 1 березня поточного року. Членство тих, хто не сплатив внесок до 1 березня, вважається призупиненим.

 

6.2. Розмiр щорiчного членського внеску, що надходить від членів ЧОВ ЛРУ в розпорядження Виконкому ЛРУ, встановлюється конференцiєю ЛРУ. Щорiчні членські внески разом зі списками членів ЧОВ ЛРУ надаються в Виконком ЛРУ не пізніше 15 березня звітного року.

 

6.3. Розмiр щорiчного членського внеску, що надходить від членів ЧОВ ЛРУ в розпорядження Ради ЧОВ ЛРУ, встановлюється загальними зборами ЧОВ ЛРУ.

 

6.4.Виділення коштів на забезпечення життєдіяльності ЧОВ ЛРУ вирішується Радою ЧОВ ЛРУ та доводиться до відома скарбника.

 

 

РОЗДIЛ 7.

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

 

7.1. Контроль за дiяльнiстю ЧОВ ЛРУ здiйснює ревiзiйна комiсiя, яка обирається загальними зборами ЧОВ ЛРУ термiном на два роки в складi не менше трьох членiв (голова, члени комiсiї), якi не входять до складу керiвних органiв ЧОВ ЛРУ. Голова ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi комiсiї.

 

7.2. Ревiзiйна комiсiя:

- контролює дотримання Радою та ЧОВ ЛРУ вимог чинного законодавства, Статуту ЧОВ ЛРУ, рiшень загальних зборів ЧОВ ЛРУ;

- щорiчно проводить перевiрки дiяльностi Ради ЧОВ ЛРУ.

- складає акти ревiзiй та перевiрок, якi розглядаються загальними зборами ЧОВ ЛРУ. Один примiрник акту ревiзiї або перевiрки повинен бути поданий на iм'я голови Ради ЧОВ ЛРУ в тижневий термiн. Акти перевiрок виносяться на затвердження загальними зборами ЧОВ ЛРУ.

 

7.3. Члени ревiзiйної комiсiї можуть брати участь у роботi загальних зборів ЧОВ ЛРУ з правом вирiшального голосу, а в засiданнях Ради ЧОВ ЛРУ

- з правом дорадчого голосу.

 

 

РОЗДIЛ 8.

ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЧОВ ЛРУ

 

8.1. Припинення дiяльностi ЧОВ ЛРУ може бути здiйснено шляхом її реорганiзацiї, ліквідації або саморозпуску.

 

8.2. Реорганiзацiя ЧОВ ЛРУ здiйснюіться вiдповiдно до її Статуту. 8.3. Лiквiдацiя ЧОВ ЛРУ здiйснюіться за рiшенням загальних зборів ЧОВ ЛРУ, чи згідно п. 5.3 цього Статуту, або за рiшенням суду.

 

8.4. В разi лiквiдацiї ЧОВ ЛРУ загальні збори або орган, що прийняв рiшення про лiквiдацiю, створює лiквiдацiйну комiсiю, яка дiє згiдно чинного законодавства та цього Статуту.

 

8.5. Майно, що знаходиться в тимчасовому користуванні ЧОВ ЛРУ, в разi його лiквiдацiї повинно бути повернене власникам.Создан 22 июл 2016