Положення про відокремлений підрозділ
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Положення про відокремлений підрозділ

Громадської організації  Ліга Радіоаматорів України»

В Чернігівській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відокремлений підрозділ громадської організації «Ліга радіоаматорів України» в Чернігівській області, в подальшому ВП ГО ЛРУ, створений шляхом перереєстрації Чернігівського обласного відділення Ліги радіоаматорів України 16 січня 2018 року.

           1.2.Місцезнаходження відокремленого підрозділу:   

Чернігівська область, Сосницький район, вул. Виноградського , буд. 44 А.

            1.3. ВП ГО ЛРУ у своїй діяльності керується Статутом ГО ЛРУ, нормативними документами органів управління ГО ЛРУ та цим Положенням.

            1.4. ВП ГО ЛРУ не має статусу юридичної особи, діє зі статусом філії та безпосередньо підпорядковується ГО ЛРУ.

1.5. Діяльність ВП ГО ЛРУ є неприбутковою.

            1.6. До складу ВП ГО ЛРУ входять  члени ГО ЛРУ, що занесені до  загального реєстру громадської організації та обліковуються в даному ВП ГО ЛРУ.

1.7. У межах адміністративної території, де ВП ГО ЛРУ здійснює свою діяльність, можуть бути утворені його структурні підрозділи  (секції, відділення) .

1.8. ВП ГО ЛРУ може мати свій бланк, використовувати символіку ГО ЛРУ, що зареєстрована у визначеному законодавством порядку, необхідні штампи, печатки  та інші реквізити.

1.9. Для здійснення своєї статутної діяльності  ВП ГО ЛРУ може наділятися майном, коштами  ГО ЛРУ.

1.10. Виконавчий комітет ГО ЛРУ здійснює контроль та координацію діяльності відокремлених підрозділів ЛРУ.

 

  1. МЕТА  ТА  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  ВП ГО ЛРУ

 

2.1.   ВП ГО ЛРУ створюється з метою задоволення творчої некомерційної зацікавленості його членів в галузі технічного радіоаматорства, аматорського радіозв'язку та радіоспорту, представлення інтересів, захист прав і спільних інтересів членів ГО ЛРУ, сприяння єдності та розвитку радіоаматорського руху, поширення міжнародних гуманітарних зв'язків та контактів.

2.2.  Основні напрями діяльності  ВП ГО ЛРУ :

2.2.1.Організація та проведення регіональних заходів направлених на популяризацію радіоаматорства (регіональні змагання, дні активності, експедиції, дипломінг, симпозіуми, конференції, хамфести, конкурси, ярмарки, "круглі столи", тощо). Для популяризації радіоаматорства,  проводити конференції, семінари, спортивні  змагання, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри  та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю ЛРУ, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.2.2. Здійснення популяризації наукових і технічних знань в області  радіотехніки, електроніки і радіоаматорства шляхом організаційно-інформаційної підтримки гуртків учнівської молоді, молодіжних колективних радіостанцій та спортивних радіоклубів. Сприяння в питаннях органiзацiї роботи радiоклубiв, ДЮСТШ  з  радіоспорту,  об'єднань радiоаматорiв, окремих радiоаматорiв, пiдтримання їх дiяльності у всiх напрямках аматорської зацiкавленостi в галузi радiо  та  радіоспорту.

2.2.3.  Організація участі  членів ВП ГО ЛРУ  в загальноукраїнських та міжнародних змаганнях з радіоаматорських видів радіоспорту: короткохвильового, ультракороткохвильового радіозв’язку, швидкісної радіотелеграфії, спортивної радіопеленгації та спортивного радіо орієнтування (ADRF), багатоборства радистів, в тому числі за  програмами Міжнародного Союзу Радіоаматорів  ІARU (Іnternatіonal Amateur Radіo Unіon).

2.2.4.  Забезпечення участі спортивних команд та учасників від  ВП ГО ЛРУ  в Чемпіонатах України, очно-заочних змаганнях та інших спортивних заходах, що проводяться ГО ЛРУ.

2.2.5. Сприяння членам ГО ЛРУ, що є учасниками даного  ВП ГО ЛРУ  в оформлені та отриманні документів, підтверджуючих виконання спортивних  нормативів, отримання спортивних розрядів та присвоєння спортивного звання  МСУ, МСМК, заслуженого МСУ.

2.2.6. Забезпечення правової підтримки членів ЛРУ у взаємодії з УДЦР та іншими контролюючими організаціями з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, приймання  участі  у роботі  місцевих  КТК. Здійснювати координацію та співпрацювати з місцевими  осередками  ТСОУ в сфері радіоаматорства.

2.2.7. Залучення нових членів ГО ЛРУ, шляхом роз’яснення  цілей та задач  ГО ЛРУ, організація інформаційної підтримки нових  та  діючих членів  ВП ГО ЛРУ. 

2.2.8.  Організації роботи QSL-бюро ВП ГО ЛРУ для допомоги здійснення міжнародного  QSL-обміну членам ГО ЛРУ даного відокремленого підрозділу.  

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

 

3.1.Органами управління ВП  ГО ЛРУ є:

 

3.1.1. Загальні збори відокремленого підрозділу ГО ЛРУ.

3.1.2. Керівник відокремленого підрозділу.

3.1.3. Рада відокремленого підрозділу, у разі її створення.

 

3.2.Загальні збори ВП  ГО ЛРУ

 

3.2.1.Загальні збори ВП  ГО ЛРУ   є вищим органом управління відокремленого підрозділу та мають право приймати всі рішення щодо діяльності відокремленого підрозділу.

3.2.2.Загальні збори ВП ГО ЛРУ  проводяться не менше  одного разу на рік.

            3.2.3. Позачергові загальні збори ВП  ГО ЛРУ можуть бути проведені за вимогою керівника   ВП  ГО ЛРУ або на вимогу 1/3 членів ГО ЛРУ, що обліковуються в даному  ВП  ГО ЛРУ.

            3.2.4.До виключної компетенції загальних зборів  ВП  ГО ЛРУ відносяться наступні питання:

а) вибори члена Ради ГО ЛРУ;

б) вибори делегатів на загальні збори – Конференції ГО ЛРУ;

в) визначення кандидатур на посаду Керівника ВП;

г) створення Ради ВП ГО ЛР та вибори членів Ради ВП ГО ЛРУ;

д) створення відділень ВП ГО ЛРУ.

            Також на загальних збори можуть розглядатися  будь-які інші питання  діяльності даного ВП.          

3.2.5. На загальних зборах ВП ГО ЛРУ, Керівник ВП , члени Ради ВП    звітують про свою діяльність та діяльність Ради відокремленого підрозділу (у разі її створення).

3.2.6.Допускається проведення загальних зборів з використанням  сучасних технічних  засобів зв'язку а також методом опитування.

3.2.7.Рішення, прийнятті  загальними зборами, обов’язково оформлюються Протоколом загальних зборів ВП. Протокол зборів підписують керівник ВП або голова зборів та секретар зборів.

 

3.3. Керівник відокремленого підрозділу ГО ЛРУ

 

3.3.1. ВП  ГО ЛРУ   очолює його Керівник, який призначається (відкликається) Президентом ГО ЛРУ за пропозиціями членів ГО ЛРУ, які  обліковуються у даному  відокремленому підрозділі.

3.3.2. Строк повноваження Керівника  ГО ЛРУ може бути обмежений за рішенням Виконкому  ГО ЛРУ.

3.3.3. Керівником ГО ЛРУ  може бути призначена особа, яка є членом ГО ЛРУ та має досвід роботи в сфері організації діяльності громади та позитивно зарекомендувала себе, як радіоаматор.

3.3.4. Керівник ГО ЛРУ починає   здійснювати керівництво даним ВП ГО  ЛРУ  після внесення відповідного запису в  Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та діє  на підставі чинної (дійсної) довіреності виданої Президентом ГО ЛРУ.

3.3.5.  Керівник ГО ЛРУ здійснює керівництво  на громадських засадах.

3.3.6. На період тимчасової відсутності Керівника відокремленого підрозділу, тимчасове виконання його обов'язків здійснює його заступник, за погодженнямя з Президентом ГО ЛРУ. У разі тривалої відсутності Керівника ГО ЛРУ у зв'язку з хворобою чи іншою поважною причиною, виконання його обов'язків покладається Президентом ГО ЛРУ на іншого члена ЛРУ даного ВП.

3.3.7. У разі незадовільної роботи Керівника відокремленого підрозділу або складання повноважень з інших причин, загальні збори мають право прийняти рішення про клопотання перед Виконавчим комітетом  ГО ЛРУ  щодо припинення його повноважень та призначення нового керівника, кандидатурою запропонованою зборами.

3.3.8. За посадою Керівник  ВП ГО ЛРУ є членом Виконавчого комітету  ГО ЛРУ та членом Ради ВП ГО ЛРУ у разі її створення.

3.3.9. Повноваження Керівника ВП ГО ЛРУ :

 

Керівник ВП ГО  ЛРУ на підставі отриманої довіреності має право:

 

- представляти інтереси ГО ЛРУ в органах місцевої влади, установах, підприємствах та організаціях;

- організовувати діяльність ВП ГО ЛРУ у відповідності з цілями та задачами, вказаними в Статуті ГО ЛРУ;

- відповідно до мети та цілей ГО ЛРУ укладати та підписувати договори (угоди) від імені ГО ЛРУ, що пов'язані з діяльністю відокремленого підрозділу;

- приймати участь у роботі Виконавчого комітету, Раді ВП ГО ЛРУ;

- вносити свої пропозиції до Виконавчого комітету , щодо покращення діяльності ГО ЛРУ;

- забезпечувати та надавати інформаційну  підтримку членам  ГО ЛРУ, з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв'язку, використання радіочастотного ресурсу, усунення радіоперешкод, розміщення і встановлення радіоаматорських антенно-фідерних приладів та устаткування;

- організовувати участь членів ГО ЛРУ в роботі комісій з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану аматорських радіостанцій;

- сприяти  залученню членів ГО ЛРУ, що входять до складу відокремленого підрозділу, до заходів, які проводить ГО ЛРУ;

- призначати та  звільняти  своїх заступників;

- вносити пропозиції про створення Ради відокремленого підрозділу ( при необхідності), пропозиції щодо  персонального складу Ради;

- готувати  проект річного бюджету витрат для утримання відокремленого підрозділу, а також подавати їх на розгляд та погодження Виконавчого комітету;

- розпоряджатися коштами та майном переданими від ГО ЛРУ для відокремленого підрозділу з відповідними звітами про їх використання;

- вести первинний реєстр членів ГО ЛРУ, що входять до складу відокремленого підрозділу та здійснювати обмін інформацією із реєстратором ГО ЛРУ;

- здійснювати контроль за вчасністю сплати членських внесків членами ГО ЛРУ, що входять до складу відокремленого підрозділу та звітувати перед Виконавчим комітетом з цього приводу;

- здійснювати інші повноваження, що визначені Статутом ГО ЛРУ.

 

Керівник  ВП ГО ЛРУ зобов’язанний:

 

- виконувати положення Статуту ГО ЛРУ та даного Положення ;

- приймати участь в роботі  Виконавчого комітету  ГО ЛРУ та Раді  ВП ГО ЛРУ;

- забезпечити ведення первинного реєстру членів ГО ЛРУ, що входять до складу відокремленого підрозділу;

- організувати ведення та оформлення документації діяльності ВП ГО ЛРУ, включаючи протоколи загальних зборів ВП ГО ЛРУ, Ради ( при наявності), наказів,  розпоряджень, звітів, листів відокремленого підрозділу, документів , пов’язаних з присвоєнням спортивних розрядів, тощо;

- вживати заходів, спрямованих на інформування та залучення до складу відокремленого підрозділу нових членів ГО ЛРУ;

- забезпечити діяльність QSL бюро у відокремленому підрозділі та призначити відповідального за його діяльність;

- у встановлені Виконавчим комітетом строки подавати проекти річного бюджету витрат для утримання відокремленого підрозділу.

 

 

 

 

3.4. Рада відокремленого підрозділу ГО ЛРУ

 

3.4.1. У разі необхідності, у відокремленому підрозділі може бути створено Раду відокремленого підрозділу.

3.4.2. Рада відокремленого підрозділу призначена для колегіального розгляду і вирішення всіх питань, що стосуються діяльності відокремленого підрозділу, крім питань зазначених в а,б,в,г,д п.3.2.4. даного Положення.

3.4.3.Чисельний склад Ради визначається загальними зборами ВП ГО ЛРУ.

3.4.4. Вибрані члени Ради ВП ГО ЛРУ  обирають Голову Ради ВП. Керівник ВП може бути обраним Головою Ради ВП.

3.4.5. Голова Ради ВП здійснює  здійснює організаційну роботу по виконанню рішень  загальних зборів ВП ГО  ЛРУ шляхом  організації та проведення засідань Ради ВП.

3.4.6. Засідання Ради ВП скликаються Головою Ради ВП. Позачергові її засідання можуть скликатися також за ініціативою двох третин її членів, у разі потреби у будь-який час.

3.4.7. Члени Ради ВП діють на громадських засадах.

3.4.8. Рішення Ради ВП приймається більшістю голосів її членів, що були присутні на її засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується Головою Ради ВП. У разі необхідності рішення Ради ВП можуть прийматись шляхом опитування її членів та з використанням засобів зв'язку. При рівному розподілі голосів членів Ради ВП, голос Голови Ради ВП є вирішальним. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради відокремленого підрозділу.

 

            4. ВІДДІЛЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

 

            4.1.У відокремлених підрозділах, чисельність членів ГО ЛРУ яких перевищує  80 членів, можуть бути створені відділення відокремленого підрозділу, далі ВВП ГО ЛРУ.

            4.2.ВВП ГО ЛРУ створюються на основі ініціативи не менше 20 членів ГО ЛРУ даного ВП, що  проживають в одному чи декількох адміністративних районах ( місто, район ).

            4.3. Рішення про створення ВВП ГО ЛРУ приймаються загальними зборами даного ВП ГО ЛРУ.

            4.4. Керівник ВВП ГО ЛРУ обирається на зборах ВВП ГО ЛРУ та підзвітний Керівнику ВП ГО ЛРУ.

            4.5. За посадою Керівник  ВВП ГО ЛРУ є  членом Ради ВП ГО ЛРУ у разі її створення.

            4.6. Керівник ВВП ГО ЛРУ координує діяльність свого відділення з діяльністю відокремленого підрозділу.

 

            5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

 

            5.1. Ресурсне забезпечення діяльності ВП ГО ЛРУ здійснюється відповідно до затвердженого бюджету фінансування видатків на утримання відокремленого підрозділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом ГО ЛРУ та цим Положенням.

            5.2.Додатковим джерелом надходження ресурсів можуть бути цільові кошти або майно, які надходять  у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань для забезпечення діяльності даного ВП ГО ЛРУ.

            5.3. Виконавчий комітет своїм рішення може наділяти ВП ГО ЛРУ іншим майном  для постійного або тимчасового використання у своїй діяльності. Умови його використання та повернення визначається Виконавчим комітетом.

            5.4. Відповідальність за облік і правомірність використання коштів та майна ГО ЛРУ, які надані та використовуються відокремленим підрозділом, покладається на Керівника ВП ГО ЛРУ.

            5.5. Члени Ревізійної комісії ГО ЛРУ маю право перевірити наявність переданого майна та цільового використання коштів наданих  ВП ГО ЛРУ.

 

6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Виконавчий комітет ЛРУ може прийняти рішення про  припинення діяльності даного відокремленого підрозділу у  випадку:

-  порушення членами ЛРУ відокремленого підрозділу положень  Статуту ГО ЛРУ та «Положення про відокремлений підрозділ  ГО ЛРУ”;

- зменшення чисельності членів ГО ЛРУ, що обліковуються в даному підрозділі менше 3-х осіб.

6.2. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття  за поданням Президента рішенням Ради ЛРУ.

6.3. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу, майно та кошти, які були закріплені за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Виконавчого комітету ЛРУ до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Радою ЛРУ.

6.4.Члени ГО ЛРУ відокремленого підрозділу, діяльність якого була припинена, можуть бути зараховані до іншого відокремленого підрозділу.

 Создан 05 июл 2018